Licznik:

Dzisiaj: 242

Razem: 2442351

1.ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz,

- e-mail:  mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl,

- telefonicznie 13 46 23 059

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: mateusz.piszko@one.pl

2)  listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu z siedzibą ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na MGOKiS w Zagórzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obsługi przez administratora pracowników wynikającej z prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, rozliczeń z organami administracji państwowej oraz obsługi przez administratora świadczeniobiorców w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczącego świadczeń oraz realizacji zadań wynikających ze statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu

b) realizacji i wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez MGOKiS w Zagórzu, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, jw.;

c) realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, np. w celu przeprowadzenia rekrutacji w MGOKiS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

d) przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, np. w celu udziału osób, dorosłych i dzieci, których dane dotyczą w realizacji projektów, imprez, konkursów i zajęć organizowanych w MGOKiS, w których udział osób, których dane dotyczą jest dobrowolny, w celu upowszechniania wizerunku tych osób w informacjach na temat tych imprez;

e) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, np. w związku z udzieleniem pierwszej pomocy osobom, której dane dotyczą;

f) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, np. w związku z obowiązkiem realizacji dochodzenia roszczeń związanych z obowiązkiem alimentacyjnym;

g) niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, np. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych i statystycznych.

4. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe są przekazane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu oraz Bankom poprzez które realizujemy wypłatę wynagrodzenia.

Państwa dane mogą ponadto być przekazywane do sądu, kuratorom, placówkom oświatowym, placówkom służby zdrowia, poradniom, samorządowemu kolegium odwoławczemu, organom administracji publicznej, bankom, urzędom pocztowym w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji, dostawcom oprogramowania komputerowego.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1) Przez okres wynikający z przepisów prawa zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przez okres 5 lat;

2) Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;

3) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

6. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

•  dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

•  do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

•  do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

•  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. PROFILOWANIE

Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie  jednak danych spowoduje niemożność realizacji świadczeń oraz umów wynikających z przepisów prawa.