Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Niezgodności:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zagórzu: Maciej Kuczma

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl lub numerem telefonu/faxu: 13 46 23 059

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji
w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie,
a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny  powinien zrealizować żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ośrodek niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA                                                                              

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu,
ul. Piłsudskiego 37, 38 -540 Zagórz

Świetlica Miejska w Zagórzu-Zasławiu: 38-540 Zagórz, ul. Filtrowa  

Świetlica Wiejska w Czaszynie : 38-516 Tarnawa Dolna, Czaszyn  

Świetlica Wiejska w Mokrem : 38-542 Rzepedź, Mokre  

Świetlica Wiejska w Morochowie: 38-542 Rzepedź, Morochów

Świetlica Wiejska w Olchowie: 38-516 Tarnawa Dolna, Olchowa

Świetlica Wiejska w Średniem-Wielkim: 38-517 Łukowe, Średnie -Wielkie