Licznik:

Dzisiaj: 237

Razem: 2442346

REALIZACJA ZADANIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu zrealizował zadanie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, na podstawie Umowy  o przyznaniu pomocy Nr 02364-6935-UM0913613/22 z dnia 21.03.2023 r., tytuł operacji

,,Modernizacja pomieszczeń sanitarnych oraz ciągu komunikacyjnego (korytarz) na potrzeby funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu”

 

Dotacja z EFRROW w wysokości - 33 224,00 zł.

Całość zadania – 59 565,62 zł.