Licznik:

Dzisiaj: 33

Razem: 2431574

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Zakup nagłośnienia do sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu."

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ZAGÓRZU

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej p.z.p. na dostawę pn.

"Zakup nagłośnienia do sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu."

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniportalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Nr postępowania: MGOKiS.271.1.2021

 

WIĘCEJ NA STRONIE BIP 

https://mgokiszagorz.naszbip.pl/przetargi