Licznik:

Dzisiaj: 824

Razem: 1896055

KARTA ZGŁOSZEŃ

 

CELE KONKURSU:

 • zainteresowanie uczniów osobą Jana Pawła II,
 • ukazanie, jaką rolę w życiu dzieci odegrał Jan Paweł II i jego przesłania kierowane do młodych,
 • kształtowanie właściwych postaw, wynikających z nauki

      Jana Pawła II,

 • stworzenie młodym autorom możliwości rozwijania swoich zdolności literackich i plastycznych.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  (klasy VI, VII, VIII )   

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej  pod hasłem: „Jan Paweł II w oczach dzieci”

 2. Temat pracy literackiej: „ Poprowadź mnie, Tobie powierzam mą drogę”–  wiersz  (format A4, druk,   czcionka 12). Prace literackie wraz z kartą zgłoszenia należy wysłać mailem na adres: jherbetko@wp.pl

Praca plastyczna to plakat do słów Karola Wojtyły Szukałem Was, teraz Wy mnie znaleźliście.” ; format – A3 (blok techniczny), technika: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

 1. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.
 2. Do każdej  pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia.
 3. Termin nadsyłania prac: do 20  kwietnia 2020 r. na adres:

                     Szkoła Podstawowa nr 2 w Zagórzu

                     ul. Wolności 10,   38- 540 Zagórz

 1. Powołana przez organizatora Komisja dokona oceny prac i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
 2. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie PROSZĘ DOPISAĆ STRONĘ   13 maja 2020r. Wręczenie nagród nastąpi w dniu   18 maja 2020r.
 3. Prace bez wypełnionej metryczki i niezgodne z regulaminem nie

będą oceniane.

 1. Prace przechodzą na własność organizatora.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pana/Pani dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Zagórzu reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły Pana Tomasza Rudego, który powołał Inspektora Danych Osobowych Pana Jarosława Bochnaka (email: jarekbochnak@gmail.com, tel. 602881740
 2. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pana/Pani dziecka przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji i zadań ustawowych szkoły związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

3.    Dane osobowe Pani/Pana/Dziecka są przetwarzane przez Administratorów Danych Osobowych

w następujących celach:

a)            Informowania uczestników Konkursów za pośrednictwem kontaktu telefonicznego o wynikach Konkursów,

b)            Spełnienia wymogów regulaminowych Konkursów,

c)            Publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach ,

d)            Wydania nagród,

e)            Promocji Konkursów.

4.            Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratorów Danych Osobowych na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

5.            Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratorów Danych Osobowych przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

6.            Pani/Pana dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

7.            Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.            Ma Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych. W każdym momencie przetwarzania Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na działania Administratorów Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.            Osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.          Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursach niezbędne.

 

………………………………………..