Licznik:

Dzisiaj: 246

Razem: 1145403

Wdrożenie RODO

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z MGOKiS w Zagórzu,
ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz, drogą elektroniczną: mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu,
ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz. 
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz. tel. 13 46 23 059, e-mail: mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl.
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
MGOKiS w Zagórzu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w ramach działalności statutowej powierzonej administratorowi;
- w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. MGOKiS
w Zagórzu działa na podstawie i w granicach prawa.
Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców. W zależności od rodzaju spraw: podmiotom przetwarzającym w imieniu administratora, innym administratorom, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, ZUS, komornik sądowy.
Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Prawa osoby, której dane dotyczą
MGOKiS w Zagórzu pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w MGOKiS w Zagórzu, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO takie jak:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
prawo do przenoszenia danych.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MGOKiS w Zagórzu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.